Kasaniya (Tracks )

IMG_6713

Kasaniya (Tracks )

Anastasia Khoroshilova Kasaniya (Tracks) / Jaakko Heikkilae, Kitchen Stories, Kehrer Publishing House, Heidelberg-Berlin, 2014

https://vimeo.com/158899331