Anastasia Khoroshilova, Kasaniya / Tracks, HilgerBROTKunsthalle, Vienna, 2015
Anastasia Khoroshilova, Kasaniya / Tracks, HilgerBROTKunsthalle, Vienna, 2015
Anastasia Khoroshilova, Hilger Contemporary, Vienna, 2011
Anastasia Khoroshilova, Hilger Contemporary, Vienna, 2011
Anastasia Khoroshilova, Hilger Contemporary, Vienna, 2011